Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raadsvergadering van 4 juli 2023

dinsdag 4 juli 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Burgemeester Mark Buijs

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  De raad stelt de agenda gewijzigd vast:
  - naar aanleiding van het ordevoorstel van mevrouw Van Mook besluit de raad de raadsvoorstellen beleidskader jeugd (agendapunt 17) en onderwijsvisie (agendapunt 18) van de agenda te halen. Voor het laten vervallen van agendapunt 17 stemden 17 raadsleden voor en 11 tegen (GB-VVD-D66 dhr. Basting) en t.a.v. vervallen agendapunt 18 stemden 16 raadsleden voor en 12 tegen (GB-VVD-D66 dhr. Basting en Van Bijnen).


  - Twee moties vreemd aan de orde worden aan de agenda toegevoegd.


  Het ordevoorstel van mevrouw Broekhoven om de agendapunten 15 en 16 van de agenda af te halen is niet akkoord, met 13 stemmen voor (GBV-VHO-CDA-LOeS-PvdA) en 16 stemmen tegen (GB-GL-VVD-D66).

 3. 3

  In de raadsvergadering van 20 juni jl. staakten de stemmen over motie “Welzijn van watervogels in het Slotbossetorenpark” (GroenLinks- LOeS) met 14 stemmen voor en 14 stemmen tegen.
  De beraadslaging over deze motie is afgerond in de raadsvergadering van 20 juni. De motie wordt meteen in stemming gebracht.

  Besluit

  De raad stelt de besluitenlijst van de vergadering van 20 juni 2023 ongewijzigd vast.  De motie “Welzijn van watervogels in het Slotbossetorenpark” (GL-LOeS) is verworpen met 14 stemmen voor (GB-GL-D66-LOeS) en 15 stemmen tegen (VVD-GBV-VHO-CDA-PvdA).

 4. 4

  Voorgesteld wordt te besluiten zoals in de lijst ingekomen stukken (LIS) is aangegeven.
  De ingekomen stukken kunt u, ook tussentijds, raadplegen op de website van de gemeenteraad van Oosterhout
  https://oosterhout.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/ba557b51-b8bd-452b-a27b-a9af083e0261
  De lijst is vanaf de dag van de vergadering als bijlage bij dit agendapunt gevoegd.

  Besluit

  De raad besluit conform het voorstel over de aan de gemeenteraad geadresseerde brieven.

 5. 5

  Besluit

  De raad schrijft een brief naar de autoriteiten van Thailand.

 6. 6

  In het bestemmingsplan voor het perceel Europaweg 15 is grootschalige detailhandel mogelijk gemaakt, waarbij beperkingen gelden voor het aantal personen dat in het pand mag verblijven vanwege externe veiligheid (naast het pand wordt LPG opgeslagen en verkocht). Tegen dit raadsbesluit (raadsvergadering 22 september 2020) is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. De Afdeling stelt in de tussenuitspraak o.a. dat niet gemotiveerd is waarom bepaalde vormen van grootschalige detailhandel zijn opgenomen in het bestemmingsplan. De Afdeling draagt de raad op dit gebrek te herstellen.
  Het college geeft daarvoor twee mogelijkheden aan: de opgenomen beperking nader motiveren of een ander besluit nemen.
  Het herstelbesluit regelt de tweede optie: de bestemming 'Detailhandel - 3' wordt verruimd naar alle vormen van grootschalige detailhandel die gebruikelijk zijn binnen de klassieke PDV-branches.
  De Afdeling bestuursrechtspraak RvS wordt geïnformeerd over het herstelbesluit en doet, na het horen van de indiener van het beroep, een finale uitspraak.

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen het gewijzigde bestemmingsplan “Oosterhout-Zuid 2020 (Europaweg 15)” met als planidentificatienummer NL.IMRO.0826.BSPoosterhzuid2020-VA02, waarin artikel 4.1 lid a als volgt komt te luiden: a. Detailhandel grootschalig in klassieke PDV-branches, te weten:
  • Doe-het-zelf (onder andere bouwmarkten); 
  • Woninginrichting (onder andere meubels, keukens en badkamers); 
  • Tuincentra (inclusief dierenbenodigdheden en –voeding en woon-decoratie); 
  • Auto’s, motoren, boten, caravans en tenten met aanverwante artikelen; 
  • Overige volumineuze detailhandel (onder andere in zonwering, tuinhuisjes, buitenspeeltoestellen, zwembaden, tuinbeelden, haarden en kachels, grafzerken, (paarden)trailers, aanhangwagens).

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  vast te stellen het gewijzigde bestemmingsplan “Oosterhout-Zuid 2020 (Europaweg 15)” met als planidentificatienummer NL.IMRO.0826.BSPoosterhzuid2020-VA02, waarin artikel 4.1 lid a als volgt komt te luiden:


  a. Detailhandel grootschalig in klassieke PDV-branches, te weten:
  • Doe-het-zelf (onder andere bouwmarkten);
  • Woninginrichting (onder andere meubels, keukens en badkamers);
  • Tuincentra (inclusief dierenbenodigdheden en –voeding en woon-decoratie);
  • Auto’s, motoren, boten, caravans en tenten met aanverwante artikelen;
  • Overige volumineuze detailhandel (onder andere in zonwering, tuinhuisjes, buitenspeeltoestellen, zwembaden, tuinbeelden, haarden en kachels, grafzerken, (paarden)trailers, aanhangwagens).


  Besluit over het voorstel
  Akkoord.

 7. 7

  Het college legt in de jaarstukken 2022 verantwoording af over de activiteiten en resultaten (jaarverslag) en over de baten en lasten en de balans (jaarrekening).
  - In het jaarverslag verantwoordt het college per programma wat is bereikt, wat is gedaan en wat het heeft gekost.
  - De jaarrekening 2022 sluit af met een positief saldo van € 6.314.235. Door vaststelling van de jaarrekening dechargeert de raad het college over het gevoerde financieel beheer


  De gemeente Oosterhout staat er goed voor: de administratieve organisatie is op niveau en onze vermogenspositie is sterk. Toch baart de onzekerheid over de toekomstige structurele middelen zorg.

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  het jaarverslag en de jaarrekening 2022 vast te stellen onder het voorbehoud dat de accountant een definitieve controleverklaring overlegt, voorzien van zijn originele handtekening.  Besluit over het voorstel
  Unaniem akkoord.

 8. 8

  De jaarrekening 2022 sluit af met een positief financieel resultaat van totaal € 6.314.235. De gemeenteraad bepaalt welke bestemming dit positieve resultaat krijgt. De raad heeft daar eerder al een aantal kaders voor afgesproken. Op basis daarvan krijgt het positief resultaat deels een saldobestemming en gaat het resterende bedrag naar de vrije reserve.
  - saldobestemming:
  € 3.553.833,= wordt bestemd voor een aantal activiteiten of doelen, die door omstandigheden niet al in 2022 zijn uitgevoerd of konden worden opgepakt. Bijzondere post hierbinnen is het vormen van de bestemmingsreserve aandachtsgroepen vanuit het positieve resultaat opvang Oekraïners over 2022.
  - vrije reserve:
  € 2.760.402 wordt in de vrije reserve gestort. De besteding van dit bedrag is onderwerp van de begroting 2024.

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  1. Het positieve resultaat van € 6.314.325 over het jaar 2022 conform dit voorstel te bestemmen;
  2. De votering van de middelen behorende bij de saldobestemmingen 1 t/m 8 te delegeren aan het college;
  3. Een nieuwe bestemmingsreserve Aandachtsgroepen op te richten;
  4. Maximaal € 300.000 uit de nieuwe reserve aandachtsgroepen beschikbaar te stellen t.b.v. het opstellen van een plan van aanpak welke in 2023 aan de raad zal worden voorgelegd.


  Besluit over het voorstel:
  Akkoord met 27 stemmen voor (GB-GL-VVD-GBV-VHO-D66-LOeS-PvdA) en 2 stemmen tegen (CDA).

 9. 9

  Als gevolg van de wijziging van de Faillissementswet stelt het college voor om de aflosperiode van de minnelijke schuldregeling (Msnp) te gaan verkorten in lijn met de duur van de wettelijke trajecten (Wsnp). Dit betekent een verkorting van de aflosperiode van 36 maanden naar 18 maanden. De halvering van de aflosperiode geeft inwoners met problematische schulden sneller perspectief op een schuldenvrije toekomst. De wijziging gaat in per 1 juli 2023.

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  Per 1 juli de aflosperiode van een minnelijke schuldregeling (Mnsp) te verkorten van 36 maanden naar 18 maanden en de aflosperiode die vermeld staat in het beleidsplan Schuldhulpverlening 2021 - 2024 (bladzijde 38, 54 en 62) hierop aan te passen.  Besluit over het voorstel
  Unaniem akkoord.  Besluit over de motie:
  Motie 9M1- Motie VVD-PvdA-CDA-VHO-GB-GBV-LOeS-GL“ andere invulling schulddienstverlening” wordt unaniem aangenomen.


  De raad verzoekt het college:
  1. te verkennen wat nodig is en met welk stappenplan om schulddienstverlening over twee jaar – na afloop van het huidige en nieuwe contract met de schuldhulpverlenings-aanbieder – in totaliteit in eigen hand te nemen en een raadsvoorstel met terugkoppeling te formuleren uiterlijk 1 februari 2024;
  2. tot het opstellen van een financiële onderbouwing van algehele afbouw voor alle schuldsaneringsdossiers naar 18 maanden en om een voorstel naar de raad te brengen bij de begroting van 2024 waarin een overgangsregeling is geformuleerd met financiële onderbouwing voor op zijn minst de personen die in een lopend traject zitten – ook die van vóór 31 mei 2023 – en nog niet getekend hebben;
  3. tot ruimhartig blijven begeleiden van personen die al dan niet na de verkorte periode uit een schuldsaneringstraject komen.

 10. 10

  De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft in juli 2022 de begroting 2023 vastgesteld. Deze begroting sluit niet goed meer aan bij de huidige situatie door o.a. de (prijs)ontwikkelingen, het werken met een reëler uurtarief, de bestuurlijk goedgekeurde aanpassingen van de werkprogramma’s en de nieuwe CAO afspraken 2023. De begrotingswijziging 2023 leidt tot een extra bijdrage van onze gemeente van € 100.792,--. Dit kan betaald worden uit een stelpost die de gemeente al heeft opgenomen in de begroting.
  Het college stelt voor om een zienswijze in te dienen, om aandacht te vragen voor het onvoldoende meenemen van de deelnemers in de wijzigingen en voor het al in 2023 doorvoeren van wijzigingen die voor 2024 waren voorzien

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  Een zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 OMWB in te dienen (aandacht voor het onvoldoende meenemen van de deelnemers in de wijzigingen en voor het al in 2023 doorvoeren van wijzigingen die voor 2024 waren voorzien).  Besluit over het voorstel
  Unaniem akkoord.

 11. 11

  Onder het bestuur van Stichting Delta-onderwijs vallen een groot aantal scholen in de gemeente Oosterhout, waaronder de openbare scholen. De stichting vraagt aan de gemeente instemming voor het wijzigen van haar statuten. De belangrijkste aanleiding voor de wijziging van de statuten is dat er sinds de laatste wijziging (2009) diverse veranderingen in de (onderwijs)wetgeving hebben plaatsgevonden en de statuten niet meer aansluiten bij de bestuursfilosofie. Omdat Delta onderwijs ervoor gekozen heeft in de nieuwe statuten alleen op te nemen wat wettelijk is voorgeschreven, is ook de wijze waarop de voordracht vanuit de gemeenteraad voor een lid van de raad van toezicht verloopt aangepast. Belangrijke inhoudelijke wijzigingen zijn de mogelijkheden om ook algemeen bijzondere en samenwerkingsscholen te kunnen stichten en onder het bestuur te laten vallen. 


  Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de statutenwijzigingen.

 12. 12

  De raad heeft op 23 mei 2023 een krediet beschikbaar gesteld voor het renoveren van de Pannehoef. Deze renovatie bestaat uit bouwkundige werkzaamheden en verduurzamingsmaatregelen. Het college heeft in die raadsvergadering toegezegd voor twee ruimtes te onderzoeken welke geluidswerende/ isolerende aanpassingen van ruimten mogelijk zijn, zodat meervoudig en/of gelijktijdig gebruik mogelijk is. Dit is onderzocht, evenals het aanpassen van de studio’s in de kelder en de optimalisatie van de vluchtroute uit de toren.
  Met de voorgestelde maatregelen krijgt de Pannehoef de beschikking over meer en betere ruimtes en kan de toren voor meer activiteiten gebruikt worden. De kosten van deze maatregelen zijn geraamd op € 160.000,- incl. btw. 
  Voorgesteld wordt dit bedrag uit de Vrije Reserve beschikbaar te stellen.

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  1. Akkoord te gaan met de voorgestelde werkzaamheden geluidswerende/isolerende aanpassing ruimtes, aanpassingen studio’s kelder en optimalisatie vluchtroute toren
  2. Een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 160.000,- incl. btw voor de genoemde werkzaamheden
  3. Dit bedrag te dekken uit de Vrije Reserve.  Besluit over het voorstel
  Unaniem akkoord.

 13. 13

  Het Amphia is een belangrijke zorgpartner binnen de gemeente Oosterhout. Amphia wil de ziekenhuislocatie omvormen tot een eigentijdse zorgboulevard in de vorm van een polikliniek met aanverwante (door derden) aangeboden zorgfuncties. Daartoe heeft Amphia inmiddels een naastgelegen pand aangekocht. In haar strategische toekomstvisie is deze modernisering noodzakelijk om in Oosterhout aanwezig te kunnen blijven. Daarbij vervult het Amphia een belangrijke rol in de samenwerking met huisartsen en doorverwijzing naar specialistische zorg.


  In de nieuwe opzet komt een groot deel van het huidige Amphia terrein vrij. Daarom is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot herontwikkeling van het gebied. Amphia heeft de mogelijkheden voor woningbouw met bijbehorende parkeeroplossing laten onderzoeken; de gemeente heeft onderzoek laten doen naar het realiseren van een OV-hub. Amphia en de gemeente hebben afspraken gemaakt over de mogelijkheid voor de gemeente om de gronden uit te nemen die voor de OV-hub noodzakelijk zijn. Ook hebben het college en Amphia de uitgangspunten voor de herontwikkeling bepaald. Het doel van dit voorstel is om deze uitgangspunten, met inbegrip van de reservering van gronden, aan de raad voor te leggen. Ten behoeve van deze ontwikkeling wordt een gebiedsontwikkelingsovereenkomst gesloten.

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  1. De volgende uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling van het Amphiaterrein vast te stellen:
  a. het programma met 383 woningen waarvan 30% sociale huur, 36% middelduur en 34% duur; of 377 woningen waarvan 30% sociale huur, 30% middelduur en 40% duur
  b. dubbelgebruik van de centrale parkeervoorziening voor de zorgfuncties t.b.v. van bezoekers van de toekomstige bewoners toe te staan, mits daarvoor voor bezoekers van bewoners een vergelijkbaar tarief gaat gelden als de bezoekersregeling voor de binnenstad;
  c. de stedenbouwkundige kaders t.a.v. globale opzet, bouwhoogten, maaiveld parkeren, ontsluiting en centrale tweelaagse parkeervoorziening;
  d. ombouw van de rotonde Abdis van Thornstraat / Strijenstraat tot een kruispunt met VRI zoals voorzien in de Uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie 2022-2027 uit te voeren in een nader te bepalen jaar;
  e. ruimtelijke reservering van de OV-hub op de met Amphia overeengekomen locatie, met de overeengekomen omvang en, wat betreft de OV-hub, te leveren in bouwrijpe staat.


  Besluit over het amendement:
  13A1 Amendement GBV-VHO inzake behoud groenstructuur gebiedsontwikkeling Amphiaterrein is verworpen met 11 stemmen voor (VHO-CDA-PvdA-GBV) en 19 tegen (VVD-GL-D66-GB-LOeS)


  Besluit over het amendement:
  13A2 Amendement CDA inzake maximale hoogte is verworpen met 3 stemmen voor (CDA-VVD (1))en 27 stemmen tegen (GB-GL-VVD (3)-D66-PvdA-GBV-LOeS-VHO)


  Besluit over het amendement:
  13A3 Amendement GB-VVD inzake Bouwhoogte Gebiedsontwikkeling Amphia is aangenomen met 24 stemmen voor (GB-D66-VVD (3)-GBV-VHO-GL) en 6 stemmen tegen (CDA-PvdA-LOeS-VVD (1))


  Besluit over het amendement:
  13A4 Amendement CDA-GBV inzake verkeersafwikkeling naast het Amphiagebied is verworpen met 13 stemmen voor (LOeS-VHO-CDA-PvdA-GBV) en 17 stemmen tegen (VVD-GL-D66-GB)


  Besluit over het amendement:
  13A5 Amendement VHO voorbehoud bij invulling terrein OV hub is verworpen met 8 stemmen voor (GBV-VHO) en 22 stemmen tegen (GB-GL-VVD-D66-CDA-PvdA-LOeS)  Besluit over het geamendeerde voorstel
  Akkoord met 16 stemmen voor (GB-GL-D66-VVD (3)) en 14 stemmen tegen (GBV-PvdA-CDA-VHO-LOeS-VVD (1))


  1. De volgende uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling van het Amphiaterrein vast te stellen:
  a. het programma met 383 woningen waarvan 30% sociale huur, 36% middelduur en 34% duur; of 377 woningen waarvan 30% sociale huur, 30% middelduur en 40% duur
  b. dubbelgebruik van de centrale parkeervoorziening voor de zorgfuncties t.b.v. van bezoekers van de toekomstige bewoners toe te staan, mits daarvoor voor bezoekers van bewoners een vergelijkbaar tarief gaat gelden als de bezoekersregeling voor de binnenstad;
  c. de stedenbouwkundige kaders t.a.v. globale opzet, maaiveld parkeren, ontsluiting en centrale tweelaagse parkeervoorziening;
  d. ombouw van de rotonde Abdis van Thornstraat / Strijenstraat tot een kruispunt met VRI zoals voorzien in de Uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie 2022-2027 uit te voeren in een nader te bepalen jaar;
  e. ruimtelijke reservering van de OV-hub op de met Amphia overeengekomen locatie, met de overeengekomen omvang en, wat betreft de OV-hub, te leveren in bouwrijpe staat.
  f. binnen het plangebied een maximale bouwhoogte te hanteren van 14 bouwlagen en de bouwvolumes van west naar oost te laten oplopen naar maximaal 4 bouwlagen”.

 14. 14

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), af te geven voor het verlenen van een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van die wet, ten behoeve van de realisatie en in gebruik name van het zonnepark te Dorst en deze ter inzage te leggen.  Besluit over het voorstel
  Akkoord met 29 stemmen voor en 1 stem (CDA) tegen  Besluit over de motie
  Motie 14M1 - Motie PvdA opbrengsten energietransitie eerlijk delen.
  Deze motie is ingetrokken

 15. 15

  Bomen en groen spelen een belangrijke rol in het klimaatbestendig maken van onze gemeente. Daarom is de gemeente Oosterhout zuinig op het groen en blijft het uitgangspunt dat bomen niet worden gekapt tenzij dat echt nodig is. Het compensatiebeleid voor het kappen van bomen wordt aangepast. De compensatienorm wordt in principe 'twee op één': per gekapte boom worden twee bomen geplant. Een deel van de compensatie zal niet binnen de stad kunnen worden gerealiseerd; daarvoor gaat compensatieruimte in het buitengebied verworven worden. Ook is een upgrade van de Groenstructuurvisie naar een Blauw-Groen Structuurvisie nodig om dit nieuwe compensatiebeleid goed te laten landen.
  Op dit moment geldt een velvergunning voor bomen die op de Lijst van Monumentale bomen Oosterhout staan en bomen op gemeentelijke grond. 
  - De velvergunning voor bomen op de Lijst van monumentale bomen blijft gehandhaafd. De lijst wordt geactualiseerd: bomen die inmiddels verdwenen zijn (meestal om veiligheidsredenen) worden van de lijst gehaald.
  - De velvergunning voor bomen op gemeentelijke grond vervalt (tenzij de boom op de lijst Monumentale bomen staat). 
  Dit betekent overigens niet dat de gemeente bomen, waarvoor geen gemeentelijke velvergunning hoeft te worden aangevraagd, zonder meer mag kappen. Net zoals dat geldt voor bomen op particuliere grond, geldt ook voor de gemeente dat getoetst moet worden aan andere regels die beperkingen opleggen aan het vellen van bomen en houtopstanden.

 16. 16

  Het bomencompensatiebeleid en samenhangend groenbeleid moet worden vertaald in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om de nieuwe werkwijze met de velvergunningen juridisch vast te leggen. Deze wijzigingen worden doorgevoerd in de artikelen 4.10 t/m 4.12 van de APV en de bijbehorende toelichting. Door wijziging van deze artikelen wijzigen ook de artikelen 6.1 en 6.4 van de APV.

 17. 17

 18. 19

  Betreft motie 19M1 van GBV-VHO-LOeS-CDA inzake Informatievoorziening.

  Besluit

  Motie 19M1 van GBV-VHO-LOeS-CDA inzake Informatievoorziening is verworpen met 13 stemmen voor (CDA-PvdA-GBV-LOeS-VHO) en 17 stemmen tegen (GB-GL-VVD-D66)

 19. 20

  Betreft motie 20M1 CDA-LOeS-GBV-VHO inzake Pas op de plaats met plannen culturele invulling Galvanitas en huisvesting h19

  Besluit

  Motie. 20M1 CDA-LOeS-GBV-VHO inzake Pas op de plaats met plannen culturele invulling Galvanitas en huisvesting h19 is verworpen met 13 stemmen voor (CDA-LOeS-GBV-VHO-PvdA) en 17 stemmen tegen (GB-GL-VVD-D66)

 20. 21
  Sluiting