Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raadsvergadering 20 juli 2021

dinsdag 20 juli 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Burgemeester Mark Buijs
Agenda documenten

Agendapunten

Besluit

De raad stelt de besluitenlijst van de vergadering van 232 juni 2021 ongewijzigd vast.

Besluit

De raad bekrachtigt met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen (GBV) de door het college opgelegde geheimhouding op het raadsvoorstel onderzoek woningbouwlocaties buitengebied Oosterhout en de twee bijlagen bij dat raadsvoorstel.

Stemming
Onderwerp
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding
Besluit

De raad besluit conform het voorstel over de aan de gemeenteraad geadresseerde brieven.

De A27 wordt bij knooppunt Hooipolder aangepast. Bij afrit 33 wordt een nieuwe verbindingsweg naar Raamsdonksveer aangelegd, die deels in onze gemeente wordt gerealiseerd. Voor de aanleg moet een composteerinrichting worden aangepast. Het onderhoud van de weg komt bij de gemeente te liggen. Inmiddels zijn afspraken gemaakt over de daarvoor nog te ontvangen rijksmiddelen. Deze worden omgezet naar kredieten voor de composteerinrichting, de groenstructuur “De Hillen” en het verbeteren van het onderliggend wegennet (Statendamweg).

Besluit

Voorstel:

 1. De nog te ontvangen rijksmiddelen om te zetten naar een krediet voor het project Doortrekking Statendamweg met als bestedingsdoelen:
      a. Aanpassingen composteerinrichting;
      b. Verbeteren kwaliteit Statendamweg;
      c. Verbeteren groenstructuur ‘De Hillen’;
 2. Het college te mandateren voor de inzet van het krediet.

Besluit over het voorstel:
Akkoord met 21 stemmen voor (GB-VVD-CDA-D66-Groen Brabant-PvdA-LZP-VHO) en 8 stemmen tegen (GroenLinks-GBV), waarbij GBV heeft verklaard niet akkoord te zijn met het bestedingsdoel zoals vermeld onder 1a maar wel met de overige beslispunten.

Stemming
Onderwerp
Raadsvoorstel ZN289369 Krediet voor verbindingsweg naar Raamsdonksveer (doortrekking Statendamweg)
Toezeggingen en moties
Titel
Informatie over composteerinrichting ter inzage leggen

Park Floralia is een algemene voorziening voor dagbesteding (Wmo), waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terecht kunnen voor ontmoeting en verbinding. Met Prospects@work, de organisatie die verantwoordelijk is voor deze voorziening, is een groter volume overeengekomen. Daarvoor is meer ruimte nodig, waaronder de schuur waar nu een duivenvereniging gevestigd is.
Door het plaatsen van tijdelijke units en een varianthal krijgt de dagbesteding de beschikking over ruimtes voor activiteiten, kantine, kantoor, spreekkamer en winkel en wordt voor de duivenvereniging een kantine en activiteitenruimte gerealiseerd. De huurprijs voor Prospects@work zal worden aangepast naar een kostprijs dekkende huur. Ook de duivenvereniging gaat huur betalen.

Besluit

Voorstel:

 1. € 250.000 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van Park Floralia ten laste van de vrije reserve.

Besluit over het voorstel:
Unaniem akkoord.

Besluit over motie 08M1
Motie 08M1 (aangepast) van LZP-CDA-GroenLinks ‘geluidswal Floralia’ is verworpen met 12 stemmen voor (GroenLinks-GBV-CDA-D66-PvdA-LZP-VHO) en 15 stemmen tegen (GB-VVD-Groen Brabant).

Besluit over motie 08M2
Motie 08M2 van GBV-VHO ‘rechten Oosterhoutse Bond voor Postduivenliefhebbers/ Uitbreiding park Floralia’ is niet in stemming gebracht.

De leden Bogerd (GBV) en Kuhlmann (GroenLinks) hebben niet deelgenomen aan de beraadslagingen en stemmingen bij dit agendapunt.

Moties
Titel
8M1 Motie LZP-CDA-GrLi geluidswal Floralia
8M2 Motie GBV-VHO inzake rechten Oosterhoutse Bond voor Postduivenliefhebbers
Stemming
Onderwerp
Raadsvoorstel ZN287556 Uitbreiding Park Floralia
Toezeggingen en moties
Titel
Afspraken tussen Postduivenvereniging en Floralia
Verkennend gesprek RWS over geluidsbeperkende maatregelen

Het beleidsplan schuldhulpverlening is richtinggevend voor de wijze waarop wij ondersteuning bieden aan inwoners die -zonder ondersteuning- in de schulden dreigen te geraken of hun schuldensituatie niet kunnen oplossen. We blijven inzetten op laagdrempelige en regelarme voorzieningen en versterken onze ondersteuning via scenario 2 “gecombineerde aanpak intensivering op vroegsignalering en preventie, aangevuld met deelname Garantiefonds en verkorten looptijd schuldtraject bij saneringskredieten”. Voor dit scenario is structureel een extra budget nodig van € 244.000 in 2022 en
€ 259.000 vanaf 2023 ev.
Centraal bij het waarmaken van onze ambities staat “tijdig, treffend met toewijding en trots”. We willen in een zo vroeg mogelijk stadium hulpverlening bieden die doeltreffend en doelmatig is en verder gaat dan het voldoen aan de wet- en regelgeving. In ons handelen laten we zien dat we er willen zijn voor onze kwetsbare inwoners: “Zelfstandig waar het kan en ondersteunen waar het moet.”
In de verordening is de beslistermijn gesteld op 6 weken in plaats van het wettelijk maximum van 8 weken.

Besluit

Voorstel:

 1. Het Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 Tijdig, Treffend met Toewijding en Trots vast te stellen en daarbij de volgende kaders te hanteren:
      a. De integrale aanpak van schuldhulpverlening intensiveren;
      b. De toegang tot schuldhulpverlening verbeteren, door onder andere taalgebruik, meer zichtbaarheid, campagnes en meer spreekuren in de wijken;
      c. Aandacht voor ondernemers en jongeren;
      d. Inzetten vroegsignalering via het gebruik van de nieuwe wettelijke mogelijkheden door onder andere persoonlijk contact en het afleggen van huisbezoeken;
      e. Meer inzet van saneringskredieten;
      f. Verbeteren van de kwaliteitsmeting op effecten en resultaten van het beleid monitoren.
 2. De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Oosterhout 2021 vast te stellen, waarin u de beslistermijn stelt op een maximum van 6 weken;
 3. De begroting 2022 te actualiseren met € 244.000 en vanaf 2023 € 259.000 ev. zijnde de budgettaire consequenties voor uitvoering van de wettelijke taak vroegsignalering en de uitvoering van (extra) taken en uitbreiding van de dienstverlening van het betreffende scenario 2. Beschikbaar budget komt hiermee structureel op € 587.000.

Besluit over het voorstel:
Unaniem akkoord.

Besluit over motie 09M1
Motie 09M1 van D66 ‘beslistermijn schuldhulpverlening’ is niet in stemming gebracht.

Moties
Titel
9M1 Motie D66 beslistermijn schuldhulpverlening
Stemming
Onderwerp
Raadsvoorstel ZN267978 Vaststellen Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024
Toezeggingen en moties
Titel
Bevindingen beroepsprofiel ervaringsdeskundigen delen
Evaluatie Schuldhulpverlening met raad delen

De nieuwe Wet Inburgering (Juli 2021) heeft als doel om alle inburgeraars de kans te geven om snel en volwaardig mee te doen in de Nederlandse samenleving, het liefst via betaald werk. Samenwerking in de regio ligt voor de hand; alleen zo kunnen de kosten zo veel mogelijk worden gedrukt en kan maatwerk mogelijk worden gemaakt. Daarom hebben de gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout (Dongemondgemeenten) samen op basis van visie, ambitie en doelstellingen beleidsuitgangspunten geformuleerd en geprioriteerd in een regionaal beleidskader Veranderopgave inburgering Dongemond. De uitgangspunten bieden houvast voor de verdere invoering van de wet: inburgeraars voelen zich snel thuis, de situatie en wensen van de inburgeraar worden als vertrekpunt genomen en het aanbod wordt afgestemd op de interesses van de statushouder. De gemeente voert de regie op de totale voortgang van het traject.
De regionale doelstellingen kunnen worden aangevuld met lokale doelstellingen. In de komende maanden worden de uitgangspunten ook op lokaal niveau verder uitgewerkt.

Besluit

Voorstel:

 1. De bestuursopdracht Veranderopgave Inburgering ‘Verkenning Samen Inburgeren’ vast te stellen en daarbij de volgende kaders te hanteren:
      a. De inwoner staat centraal – de situatie en wensen van de inburgeraar als vertrekpunt nemen;
      b. Maatwerk – het aanbod afstemmen op startniveau, interesses en leerbaarheid van de statushouder;
      c. Ondertussen-groep doet mee – de huidige inburgeraars die onder de ‘oude’ wet vallen zo veel mogelijk mee laten doen in het nieuwe stelsel;
      d. Evenwichtige mix van aanbieders – streven naar een mix van aanbieders die lokaal en regionaal georiënteerd zijn, en gericht zijn op zowel taal als werk;
      e. Handhaving uit vertrouwen – handhaving beperken tot de wettelijk bepaalde minimale toets momenten, en inzetten op persoonlijke aandacht en nabijheid;
      f. Lokaal, tenzij – uitvoering waar mogelijk lokaal inrichten, specifieke onderdelen van het aanbod regionaal inkopen, en processen zo veel mogelijk regionaal om samenwerking te stimuleren;
      g. Evoluerende samenwerkingsvorm - de bestuursopdracht fungeert als formele samenwerkingsovereenkomst tot 1 januari 2022;
      h. Harmonisering budgettaire kaders en sturing – creatieve middelen zoeken om de doelen te bereiken met de beschikbare middelen.
 2. De regionale doelstellingen van het beleidskader (voor 1 januari 2022) aan te vullen met lokale doelstellingen.

Besluit over het voorstel:
Unaniem akkoord.

Stemming
Onderwerp
Raadsvoorstel ZN290733 Veranderopgave inburgering beleidskader
Toezeggingen en moties
Titel
Evaluatie na een jaar
Besluit

Motie 11M van GB-GrLi-D66-VHO-GBV-CDA-LZP is aangenomen met 28 stemmen voor (GB-VVD-GroenLinks-GBV-CDA-D66-PvdA-LZP-VHO) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

De raad verzoekt het college een openbare barbecue- en picknickplaats vanaf zomer 2021 in te richten op de bij gemeente Oosterhout in eigendom zijnde grond aan de Beneluxweg,

Moties
Titel
Motie vreemd aan de orde openbare barbecue- en picknickplaats (GB-GrLi-D66-VHO-GBV-CDA-LZP)
Toezeggingen en moties
Titel
Motie Openbare barbecue- en picknickplaats
Besluit

Motie 12M van VHO-GBV is verworpen met 4 stemmen voor (GBV-VHO) en 25 stemmen tegen (GB-VVD-GroenLinks-CDA-D66-Groen Brabant-PvdA-LZP).

Moties
Titel
Motie vreemd aan de orde milieustraat voor MKB-ers en ZZP-ers (VHO-GBV)
Besluit

Motie 13M van GB is unaniem aangenomen.

De raad roept het college op:
• bij de demissionair en toekomstige staatssecretarissen, door toezending van deze motie, kenbaar te maken dat wij van mening zijn dat de genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is en dat wij er op aandringen de maatregel in te trekken en er alles aan te doen om de tweejarentermijn zo consequent mogelijk toe te passen;
• deze motie bij de gemeenteraden in Nederland en de leden van de 2e Kamer bekend te maken

Moties
Titel
Motie vreemd aan de orde Borstonderzoek (GB)
Toezeggingen en moties
Titel
Motie Borstonderzoek